Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności ("Polityka Prywatności") stanowi część regulaminu korzystania z serwisu www.krakowhomes.com ("Regulamin", "Serwis").

 2. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (”RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.

 3. Serwis jest prowadzony przez firmę Anna Czyszczoń z siedzibą w Nowym Korczynie, ul. Stopnicka 16, 28-136 Nowy Korczyn, NIP 655-159-49-55, NR REGON 260106754 („Administrator”) . Firma Anna Czyszczoń jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu („Użytkownicy”), w tym w związku z dokonywaniem rezerwacji noclegów przez Użytkowników Serwisu lub poza Serwisem telefonicznie lub drogą mailową ("Rezerwacja"), płatności użytkowników za Rezerwację oraz zapewnieniem Użytkownikom noclegu ("Usługi"). Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@krakowhomes.com

§ 2 Dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez Administratora danych użytkowników oraz osób korzystających z Usług na podstawie Rezerwacji.

 2. Część danych zbieranych i przetwarzanych przez Administratora stanowi dane osobowe. Administrator może także przetwarzać zbiorcze informacje o Użytkownikach Serwisu lub osobach korzystających z Usług na podstawie Rezerwacji.

 3. Administrator zbiera dane podawane przez Użytkownika w trakcie dokonywania Rezerwacji, rejestracji użytkownika w Serwisie, podjęcia przez użytkownika czynności związanych z dokonaniem przez niego Rezerwacji Usług lub dokonaniem Rezerwacji poza serwisem (telefonicznie lub drogą mailową).

 4. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z Serwisu i dokonania Rezerwacji, w tym przyjmowania przez Administratora płatności od użytkowników, jak również w celu rozpoznawania reklamacji na zasadach wskazanych w Regulaminie.

  1. w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu i dokonania Rezerwacji Usług za pośrednictwem Serwisu, w tym przyjęcia płatności na rzecz Administratora, a tym samym w celu zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym do eksportu danych do systemów CRM Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na nas, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3. w celach analitycznych, w tym w szczególności badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. w celu badania satysfakcji użytkowników i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  7. w celu oferowania przez Administratora usług bezpośrednio użytkownikom (marketing bezpośredni i remarketing), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkowników z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika (o czym poniżej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  8. w celu udostępnienia partnerom biznesowym Administratora, w szczególności Facebook, Google w celach analitycznych związanych z personalizacją reklam (o czym poniżej), co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  9. w celu obsługi konta i rozwiązywania problemów technicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  10. w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  11. w celu organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii, w których mogą wziąć udział Użytkownicy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 5. W celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa osób przebywających w naszych apartamentach, w holu budynku stosowany jest system monitoringu. Podstawą przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem systemu monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

§ 3 Uprawnienia użytkowników:

 1. Użytkownik ma prawo do:

  a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  c. usunięcia danych - jeżeli zdaniem użytkownika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane;

  d. ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli zdaniem użytkownika mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych;

  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją użytkownika;

  f. przenoszenia danych – użytkownik prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczył Administrator na podstawie umowy lub zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się automatycznie, użytkownik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

  g. wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

  h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   
 2. W związku z pozyskiwaniem przez Administratora od Użytkowników danych o których mowa w ust. 1 powyżej, informujemy, że przetwarzamy dane osobowe w następujących kategoriach: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, dane finansowe, reklamacje, dane dotyczące podróży oraz przemieszczania się, dane dotyczące zamieszkania (art. 14 ust. 1 lit. d) RODO).
   
 3. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez ich samodzielną weryfikację w formularzu rezerwacyjnym. Dodatkowo użytkownik może skorzystać ze swojego prawa wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania a także z prawa do wycofania udzielonych zgód za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres info@krakowhomes.com

§ 4 Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:

a. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;

b. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją administratora (w szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy);

c. podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami – Google, Facebook;

d. organy publiczne w ramach walki z oszustwami i nadużyciami,

§ 5 Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 1. Dane będą przekazywane także odbiorcom w państwach trzecich tj. Google LLC z siedzibą w Mountain View, California i Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, California (Stany Zjednoczone),podlegających certyfikacji w ramach Privacy Shield, co w każdej chwili możesz sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list .

 2. Wszelkie przekazywanie danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez Administratora może następować jedynie w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi będą m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską.

   

  § 6 Dzieci

Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.

§ 7 Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe przekazane przez użytkownika będą przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres ten nie jest możliwy do jednoznacznego określenia i zależy od decyzji dotyczących korzystania z funkcjonalności Serwisu, w związku z którymi dane zostały pozyskane. W związku z Umowami, które wygasły lub zostały rozwiązane, czas przetwarzania danych osobowych przez Administratora determinują okresy przedawnienia roszczeń z Kodeksu Cywilnego oraz obowiązki Administratora z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a zatem nie będziemy przetwarzać danych dłużej niż 10 lat od zakończenia umowy. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.

 

§ 8 Środki bezpieczeństwa

1. Administrator traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników z najwyższym priorytetem w związku z czym wdrożyła odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

2. W szczególności, za pomocą szyfrowania Administrator zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez internet.

§ 9 Polityka plików cookies i usługi Google

1. Dane użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.

2. W wyniku korzystania z Serwisu, w urządzeniach użytkownika mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka - cookies), których celem jest ułatwienie użytkownikowi dostępu do Serwisu i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowań użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści w Serwisie oraz polepszyć funkcjonowanie Serwisu. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.

3. Jeśli użytkownik nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że Serwis, a w konsekwencji możliwość dokonywania Rezerwacji w Serwisie, nie będzie działał poprawnie.

Dodatkowe objaśnienia do plików cookies

 1. Czym są pliki "cookies"?
  Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Jakich plików "cookies" używamy?
  Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 • A. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

Rodzaj

Opis

Niezbędne

Są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać

Funkcjonalne

Są ważne dla działania serwisu:
- służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
- służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
- służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe

Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

 • B. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

Rodzaj

Opis

Cookies tymczasowe (session cookies)

Cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu

Cookies stałe (persistent cookies)

Nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

 • C. Ze względu na pochodzenie - administratora serwisu, który zarządza cookies:

Rodzaj

Opis

Cookie własne (first-party cookie)

Cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona

Cookie zewnętrzne (third-party cookie)

Cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny

 • Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny

 • D. Ze względu na cel jakiemu służą:

Rodzaj

Opis

Konfiguracja serwisu

Umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie

Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu

Umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu

Uwierzytelnianie

Umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje

Stan sesji

Umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

Procesy

Umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji

Reklamy

Umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizowanie reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)

Lokalizacja

Umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika

Analiza i badania, audyt oglądalności

Umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników

 • E. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:

Rodzaj

Opis

Nieszkodliwe

Obejmuje cookies:
- niezbędne do poprawnego działania witryny
- potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika

Badające

Wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

 

c) Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

d) Usuwanie plików "cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

4. W ramach prowadzenia Serwisu Administrator korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Dane zbierane za pomocą plików cookies przez Google Analytics (włącznie z Państwa adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Serwis anonimizuje adresy IP, adres IP użytkownika zostanie obcięty przez Google na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego zanim adres ten zostanie przesłany do Stanów Zjednoczonych. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP użytkownika zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i obcięty na miejscu. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów serwisów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na serwisach internetowych i korzystaniem z internetu. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.

5. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej w ust. 4. Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych z plików cookies i przetwarzanie ich (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiednich aplikacji na swoich urządzeniach.

6. W ramach prowadzenia Serwisu Administrator korzysta z usług Google, gdzie Google jest odrębnym administratorem danych osobowych użytkowników. Promujemy nasze usługi za pomocą Google AdWords. Dane, które zbieramy o użytkownikach pomagają nam w lepszym ukierunkowaniu naszych reklam i promocji, a także pomagają nam opracowywać kampanie remarketingowe. Dalsze informacje na temat celu i zasięgu przetwarzania danych osobowych przez Google, jak i możliwości uniemożliwienia zbierania danych z plików cookies i przetwarzanie ich (w tym adresu IP) znajdą Państwo na stronie Google w odpowiedniej zakładce (Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en).

§ 10 Otrzymywanie informacji handlowych

 1. W związku z rejestracją użytkownika na stronie Serwisu, Serwis będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w zakresie przesyłania użytkownikowi informacji handlowych związanych z funkcjonalnościami Serwisu, w tym zawierających informacje o promocjach i nowościach w Serwisie.

 2. Niezależnie od powyższego, poprzez złożenie przez użytkownika zamówienia na otrzymywanie ofert promocyjnych prezentowanych w Serwisie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Administratora w imieniu własnym lub na jej zlecenie na adres poczty elektronicznej / numer telefonu podany przez użytkownika przy składaniu Rezerwacji, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu. Zgoda, o której mowa powyżej, może być w każdej chwili odwołana.

 3. Uzyskiwanie przez Serwis zgody użytkownika na przesyłanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie związane jest z funkcjonalnością Serwisu, polegającą na prezentowaniu takich informacji. Ponadto Serwis dba, aby otrzymywanie takiej informacji handlowej przez użytkownika Serwisu odpowiadało jego oczekiwaniom otrzymywania promocyjnych ofert Serwisu.

 4. Z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz z uwagi na wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej, informacje handlowe będą przesyłane do użytkownika w formie newslettera Administratora, a ponadto do użytkownika będą wysyłane wiadomości newsletter/SMS zawierające informacje wygenerowane na podstawie aktywności użytkownika w Serwisie.

 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@krakowhomes.com.

   

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w związku z tym zachęcamy do okresowego analizowania treści, zwłaszcza przed dokonaniem rezerwacji Usług.