Regulamin KrakowHomes

Regulamin wynajmu i pobytu w apartamentach KrakowHomes

§1

1. Apartamenty wynajmowane są na doby, w ramach świadczonej usługi noclegowej.

§2

1. W apartamentach oraz w całym budynku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 06.00.

2. Organizowanie imprez/przyjęć towarzyskich w apartamencie jest zabronione.

3. W apartamentach, na balkonach oraz w całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz wyrobów tytoniowych.

4. Zachowanie Gości (osób, które dokonały rezerwacji oraz osób przebywających w apartamencie, zwanych dalej „Gośćmi”) nie powinno zakłócać spokoju innych mieszkańców budynku.

5. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy naruszają powyższe zasady i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

§3

1. Właściciel nie wyraża zgody na przebywanie zwierząt w wynajmowanym apartamencie.

§4

1. Goście zobowiązani są do zachowania czystości w wynajmowanym lokalu, na klatkach schodowych oraz w pozostałych częściach wspólnych budynku.

2. Gość dokonujący rezerwacji ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i zniszczenia w apartamencie oraz w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się apartament, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z wynajętym lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania lokalu, powstałe z jego winy lub z winy pozostałych Gości.

3. Zabrania się ingerencji Gości w wyposażenie, rozmieszczenie mebli oraz zabezpieczenia apartamentu.

4. Goście powinni powiadomić obsługę KrakowHomes o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§5

1. Ilość osób nocujących i przebywających w apartamencie jest ograniczona do liczby podanej podczas dokonywania rezerwacji. Nie jest dozwolone przyprowadzanie do apartamentu osób trzecich, jeżeli nie zostało to uzgodnione z obsługą KrakowHomes.

§6

1. Podczas zameldowania Gość, który dokonał rezerwacji powinien wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem (paszportem lub dowodem osobistym) i zobowiązuje się uregulować należność z góry za cały okres pobytu, jeżeli płatność nie została uregulowana wcześniej.

§7

1. Każdorazowo opuszczając Apartament, Gość powinien sprawdzić czy zamknął za sobą drzwi na klucz.

§8

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do pobrania za pośrednictwem członka obsługi KrakowHomes od Gości kaucji w wysokości 900 zł podczas zameldowania za każdy zarezerwowany apartament, która zostanie zwrócona Gościom podczas wymeldowania po sprawdzeniu stanu mieszkania.

§9

1. Obiekt KrakowHomes nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w wynajętym mieszkaniu.

§10

1. Wcześniejsze wymeldowanie się Gościa z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu lub z powodu naruszenia niniejszego regulaminu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane noclegi.

§11

1. W przypadku nagłej usterki lub innych zdarzeń losowych, właściciel zastrzega sobie prawo do skrócenia rezerwacji. W przypadku skrócenia rezerwacji przez właściciela, zobowiązuje się on do dokonania zwrotu środków Gościowi za niewykorzystane noclegi.

§12

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do wejścia przez obsługę KrakowHomes do wynajętego apartamentu bez zezwolenia Gościa, w przypadku: niestosowania się Gości do niniejszego regulaminu, stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Gości lub mienia, lub w innych sytuacjach niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentu za pośrednictwem członków obsługi KrakowHomes w powyższych  sytuacjach.

§13

1.  Chęć dokonania zmian w potwierdzonej rezerwacji Gość zgłasza mailowo lub telefonicznie. Zmiany rezerwacji: zmiany dat pobytu, liczby osób mogą zostać dokonane tylko za wiedzą i zgodą obsługi KrakowHomes.

2. Gość może dokonać anulacji rezerwacji drogą mailową lub telefonicznie. Koszt anulowania rezerwacji na 60 i mniej dni przed datą rozpoczęcia pobytu to 50%, a na 30 i mniej dni to 100% całkowitej ceny wynajmu.

§14

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla właściciela apartamentów KrakowHomes.